Er is een meerderheid voor Wierringerrandmeer. Boerenland wordt omgezet in Wierringerrandmeer Provinciale Staten van Noord-Holland stemmen voor de aanleg van het Wieringerrandmeer.

Deze domeinnaam is te koop  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl
 

Een waddeneiland erbij en een randmeer, het Wieringerrandmeer.

Wieringen weer een eiland door aanleg randmeer

17-03-2008

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met een ruime meerderheid voor het plan van de aanleg van het Wieringerrandmeer gestemd. Daarmee wordt Wieringen weer een waddeneiland.

Boeren protesteren in Heiloo tegen de aanleg van het Wierringerrandmeer
Vandaag stemden 41 leden van de Provinciale Staten voor de aanleg van het wierringerrandmeer in de kop van Noord-Holland en 13 leden stemden tegen. Op de plek waar het Wierringerrandmeer komt zijn nu dertig agrarische bedrijven gevestigd, die boeren moeten verhuizen. Het wierringerrandmeer is .....

Lees het hele artikel: http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/197604/more/true/index.html


Vragen Kamercommissie Wierringen
WIERINGEN - De Tweede-Kamercommissie voor Ruimtelijke ordening zet vraagtekens bij de omvang van de plannen voor het Wierringerrandmeer.
In een brief stelt de commissie kritische vragen aan minister Cramer van Ruimte en Milieu. Zo wil de commissie, waarin alle Tweede-Kamerpartijen zijn vertegenwoordigd, dat de minister zich met het project gaat bemoeien.
Bij monde van GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak worden ook kanttekeningen geplaatst bij de rol van de provincie. Zo zou gedeputeerde Hooijmaijers te veel doordraven zonder naar de bezwaren van omwonenden te luisteren.

25 februari 2008
Bron: http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=83969

 

Wieringen werd in 1925 ten gevolge van de afsluiting van het Amsteldiep en door de aanleg van de oostelijke Wieringermeerdijk in 1930 naar Medemblik, eiland af. De afsluiting van de Zuiderzee, waarmee men in 1926 begon en die werd voltooid in 1932, door de Afsluitdijk van Den Oever naar Zurich, verbond Wieringen en daarmee Noord-Friesland met het vaste land van Friesland.
http://www.wieringen.nl/


Wieringerrandmeer
In 1999 is in opdracht van de gemeente Wieringen een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een Wieringerrandmeer.


PERSBERICHT vrijdag 8 februari 2008
Overheid reikt boeren Wieringerrandmeer de hand
Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Wieringen, Wieringermeer en de provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten treffen diverse maatregelen om de boeren tegemoet te komen in hun zorgen over de toekomst van de landbouw door de aanleg van het Wieringerrandmeer.
Dat melden zij in een brief aan de LTO die in overleg met de colleges van B&W van Wieringen en Wieringermeer is opgesteld.
De colleges zijn en blijven van mening dat de boeren er door de aanleg van het Wieringerrandmeer niet op achteruit mogen gaan.
Over de maatregelen heeft de stuurgroepvoorzitter van de Wieringerrandmeer regelmatig overleg gevoerd met de LTO. Ook bij de uitvoering van de maatregelen wordt deze organisatie nauw betrokken.
In overleg met de LTO wordt daarnaast besproken welke landbouwstructuurinstrumenten noodzakelijk en haalbaar zijn. Uitgangspunt daarbij is dat toepassing van die instrumenten substantieel bijdraagt aan een verbeterd perspectief voor de landbouwbedrijven.

Agrarische bedrijven in plangebied
Uit de inventarisatie die medio vorig jaar plaatsvond onder de boeren in het plangebied, blijkt dat veel boeren hun bedrijf willen voortzetten. De overheden zullen er binnen hun mogelijkheden alles aan doen om een zorgvuldige verplaatsing te faciliteren en willen hierbij zoveel mogelijk maatwerk bieden.
De provincie stelt voor een verplaatsingscommissie in te stellen, waarin ook partijen als Domeinen, de LTO en DLG een rol krijgen. Zowel de boeren die willen verplaatsen als de boeren die hun bedrijf niet voort willen zetten, krijgen een schadevergoeding op basis van de Onteigeningswet. “Alle boeren in het plangebied krijgen een volledige schadeloosstelling”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Hooijmaijers.

Agrarische bedrijven grenzend aan plangebied
Ook de aangrenzende landbouwbedrijven mogen er in inkomen niet op achteruit gaan als gevolg van schade die direct aan het randmeer toe te schrijven is.
Hierover is een studie uitgevoerd, die de overheden graag met de LTO willen bespreken. Verder wil de provincie samen met de gemeenten en de LTO een systeem opstellen om de eventuele schade per perceel te kunnen vaststellen. De overheden willen een onafhankelijke commissie instellen, waarin oa de LTO vertegenwoordigd is, die op basis van de te verwachten en optredende effecten bekijkt welke maatregelen getroffen moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen die de schade kunnen opheffen of compenseren, maar ook uitplaatsing van bedrijven behoort tot de reële mogelijkheden.
Mochten deze maatregelen onverhoopt onvoldoende soelaas bieden, dan wordt bekeken of er een schadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Als de gemeenteraden en Provinciale Staten een positief besluit nemen over het opheffen van de ontbindende voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst, wordt een Grond Exploitatie Maatschappij opgericht, die aan de slag gaat met het uitvoeren van de maatregelen. Dan wordt ook een voorlichtingsavond georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven over de grondverwerving.


Bed and Breakfast op de waddeneilanden

B&B op Texel

Bij ons bent u welkom met uw hond(en)

In onze accomodaties bent u welkom met uw hond(en)

Uw huisdier verzekeren? Doen!

Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie op zonneboilers.

Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen

Nieuwe subsidie voor groene stroom

Duurzame brandstoffen. Duurzame biobrandstoffen. Subsidie duurzame brandstoffen.